Lalitha Sahasranama PDF in Kannada

What is Lalitha Sahasranamam ?

The description of Sri Lalita Sahasranama Stotra is found in the Brahmanda Purana. Sri Lalitha Sahasranama is a divine hymn dedicated to Goddess Lalita. Goddess Lalita is a goddess of power and is worshiped in the name of “Shodashi” and “Tripura Sundari”. The prayers of Goddess Durga, Kali, Parvati, Lakshmi, Saraswati, and Goddess Bhagavathi are also used in the recitation of the Lalita Sahasranama and the Sri Lalita Sahasranama Stotra. By performing the Lalita Sahasranama, a person receives the special grace of Mother Goddess and destroys all kinds of calamities upon her. Many devotees are memorizing the meaning of Lalita Sahasranama, which has many benefits. From here you can download both Sri Lalitha Sahasranam Stotram PDF and Lalitha Sahasranam Falushruti PDF (Lalitha Sahasranam Falsruthi PDF).

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್, ಸೌಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ, ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ

ಧ್ಯಾನಂ

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ।

ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ ॥ 1 ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ

ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ ।

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್-ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ॥ 2 ॥

ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ

ಸಮಂದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ ।

ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ

ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇ ದಂಬಿಕಾಂ ॥ 3 ॥

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-

ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ।

ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ

ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ ॥ 4 ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್

ಲಂ ಪೃಥಿವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಹಂ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಯಂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ರಂ ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ವಂ ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಸಂ ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।

ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಹರಿಃ ಓಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।

ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡಸಂಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ ॥ 1 ॥

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ।

ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 2 ॥

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ ।

ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 3 ॥

ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ

ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ ॥ 4 ॥

ಅಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ ।

ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಳಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ ॥ 5 ॥

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ।

ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ ॥ 6 ॥

ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ ।

ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ॥ 7 ॥

ಕದಂಬ ಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ ।

ತಾಟಂಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಂಡಲಾ ॥ 8 ॥

ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ ।

ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ ॥ 9 ॥

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।

ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ ॥ 10 ॥

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ ।

ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್-ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: – ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ 11 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್‌ನಿಂದ ಉಚಿತ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Benefits of Lalitha Sahasranamam in Kannada :

  • The chanting of Sri Lalita Sahasranam enhances the power of hypnosis in the role of the individual.
  • This divine hymn does not allow a person to die by accident and protect the seeker from accidents that occur in his life.
  • This hymn is the manifestation of the Goddess of Adi’s power so that the Mother Goddess destroys the enemy of the seeker who chants it daily.
  • The house where the Lalitha Sahasranam is recited will never be stolen.
  • The man who recites this verse with full devotion, the fire never hurts him.
  • The house where the regular Sri Lalita chanted the millennial name for six months always lives in that house, Lakshmi Devi.
  • By regularly chanting for a month, Saraswati Devi sits on the tongue of a person.
  • One can find happiness and prosperity under the influence of Sri Lalitha Sahasranama.

You can download Lalitha Sahasranamam Falshruti in Kannada PDF and Lalitha Sahasranamam Stotram in Kannada PDF by clicking on the following link –

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Articles Need
Logo
Enable registration in settings - general